Etc. and other things

This is a transliteration of the Shabbas and Yomtov Kiddush, Nusach Ashkenaz, into Russian.

Транслицерация Кидуша, Нусах Ашкеназ, на Суботу и праздники.

Кидуш
Празднечный Кидуш говорится только в первые два и последние два дня праздника. В промежуточние дни выпадающие на Суботу, говорится обычный Суботний Кидуш.
(Вайехий эрэв, Вайехий бойкер.)
Йом hашиший. Вайехулу хашомайим взхоорэц вэхол цвоом. Вайехал Эло...им байом хашвии млахто ашер осо, вайишбойс байойм хашвии микол млахтой ашер осо. Вайеворэх Эло...им эс йом хашвии, вайекадэйш ойсой, ки вой шовас микол млахто ашер боро Эло...им лаасойс
Саври моронон верабонон верабойсай.
Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, борэ при хагофэн.

Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, ашер кидшону бэмицвойсов вэроцо вону, вэшабас кодшой бэахаво увэроцон хинхийлону, зикоройн лэмаасэй врэйшис. Кий ху йом тхило лэмикроэй койдэш, зэйхэр лициас мицройим. Кий вону вохарто, вэойсону кидашто, микол хоамим. Вэшабас кодшехо бэахаво увэроцойн хинхалтону. Борух ато Ад...ой мэкадэйш хашабос.
Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех hоойлом, ашер бохар бону микол ом вэромэмону микол лошон вэкидшону бэмицвосов, ватитэн лону Ад...ой Эло...эйну бэаhаво эс йом хашабас хазэ вээс йом хазикорон хазэ, йом зихрон труох, бэаhаво микро койдэш зэйхэр лициас мицройим, ки вону вохарто вэойсону кидашто микол хоамим, удворэхо эмэс вэкайом лоад. Борух ато Ад...ой, мэлех ал кол хоорэц, мэкадэйш хашабос вэйисроэйл вэйом хазикорон.
Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, ашер бохар бону микол ом вэромэмону микол лошон вэкидшону бэмицвосов, ватитэн лону Ад...ой Эло...эйну бэахаво шабасос лимнухо умоадим лэсимхо хагим узманим лэсосон эс йом хашабос хазэ вээс йом хаг бэахаво микро койдэш зэйхэр лициас мицройим, ки вону вохарто вэойсону кидашто микол хоамим вэшабас умоадэй кодшехо бэахаво увэроцойн бэсимхо увэсосон хинхалтону. Борух ато Ад...ой мэкадэйш хашабос вэйисроэйл вэхазманим.
Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, борэй мэорэй хоэйш.

Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, хамавдил бэйн кодэш лэхоль, бэйн ор лэхошех, бэйн йисроэйл лоамим, бэйн йом хашвии лэшейшес йеймэй хамаасэ. Бэйн кдушас шабос ликдушас йом тов хивдалто, вээс йом хашвии мишейшес йеймэй хамаасэ кидашто, хивдалто вэкидашто эс амхо йисроэйл бикдушосэхо. Борух ато Ад...ой, хамавдил бэйн кодэш лэкодэш.
Вэшомру внэй йисроэйл эс хашабос лаасойс эс хашабос, лэдойройсом, брис эйлом. Бэйний увэйн бней йисроэйл эйс хи лэойлом, ки шейшес йомим осо Ад...ой эс хашомайим вээс хоорэц, увайом хашвии шовас вайинофаш.

Зохор эс йом хашабос лэкадшо. Шейшес йомим таавод вэосисо кол млахтэхо. Вэйом хашвии шабос лаАд...ой Эло...хо, ло саасэ хол млохо, ато увинхо увитэхо авдэхо ваамосхо увhэмтэхо, вэгэйрхо ашер бишъорэхо. Ки шейшес йомим осо Ад...ой эс хашомаим вээс hоорэц, эс хайом вээс кол ашер бом, вайонах байом хашвии.

Ал кэйн бэйрах Ад...ой эс йом хашабос вайекадшэйху.
(Эйлэ моадэй Ад...ой микроэй койдеш ашер тикру осом бэмоадом)
Вайдабер мойше эс моадэй Ад...ой, ел бнэй йисроэл
Тику баходеш шойфар, бакэсэ лэйом хагэйну. Кий хок лэйисроэл ху, мишпот лэЕло...эй яааков.
Саври моронон верабонон верабойсай.
Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, борэ при хагофэн.
Сидящие в суке говорят: Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, ашер кидшону бэмицвосов вэцивону лэйшейв басуко.
В первый и второй вечер говорят: Борух ато Ад...ой Эло...эйну мэлех хоойлом, шехэхэйону вэкиемону вэхигиону лизман хазэ.